培训考试 百分网手机站

六年级下册语文复习试题

时间:2017-05-31 培训考试 我要投稿

2017人教版六年级下册语文复习试题

  引导语:人教版即由 人民教育出版社出版,简称为人教版。小学到高中都有这个版本的教材。也是大多数学校所用的教材。以下是百分网小编分享给大家的2017人教版六年级下册语文复习试题,欢迎测试!

2017人教版六年级下册语文复习试题

  一、读读写写

nuó yí        


       

              

zhēnɡrónɡ        


       

              

Yóu sī        


       

              

chā yānɡ        


       

              

kū wěi        


       

              

jī yè        


       

              

xìnɡér        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

yī fān        


       

              

kǎo yàn        


       

              

Duàn liàn        


       

              

zhuǎn huà        


       

              

yōu yǎ        


       

              

là yuè        


       

              

chū xún        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

zhǎn lǎn        


       

              

suàn bàn        


       

              

jiǎo zi        


       

              

fěi cuì        


       

              

zhēn zi        


       

              

lì zi        


       

              

bào zhú        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

fēnɡzhēnɡ        


       

              

yù bèi        


       

              

Cǎi pái        


       

              

biān pào        


       

              

jié rán        


       

              

sì yuàn        


       

              

cǎi huì        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

shū jí        


       

              

hán hu        


       

              

Jiān ruì        


       

              

chōu tì        


       

              

kǒnɡ        


       

              

cū bào        


       

              

ɡ        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

féi pànɡ        


       

              

kǔ xínɡ        


       

              

Cán bào        


       

              

fěi tú        


       

              

jū liú        


       

              

wō tóu        


       

              

bō xuē        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

xīnɡwànɡ        


       

              

jiě jiù        


       

              

?i sī        


       

              

ɡuāi qiǎo        


       

              

wéi qún        


       

              

yìnɡ        


       

              

liè fènɡ        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

chú chuānɡ        


       

              

Jī’è        


       

              

lǐ bài        


       

              

shēnɡxiù        


       

              

róu zhòu        


       

              

hūn’àn        


       

              

mī fènɡ        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

sǒnɡjiān        


       

              

yī lǚ        


       

              

Dú dǎ        


       

              

piě zuǐ        


       

              

qī fù        


       

              

chōu yē        


       

              

xiá zi        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

dònɡjiānɡ        


       

              

dòu xiào        


       

              

cuànɡ        


       

              

ɡū ér        


       

              

dǎ jiǎo        


       

              

tián mì        


       

              

fēn xī        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

wán qiánɡ        


       

              

qīn shí        


       

              

Yǐn tuì        


       

              

fá lì        


       

              

rónɡ        


       

              

tóu xián        


       

              

juān zènɡ        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

dàn shēnɡ        


       

              

xǐ zǎo        


       

              

jī xiè        


       

              

méiɡ        


       

              

lǐnɡ        


       

              

chì luǒ luǒ        


       

              

zá bàn’er        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

mài yá tánɡ        


       

              

ɡuànɡmiào huì        


       

              

zǒu mǎ dēnɡ        


       

              

luàn pénɡpénɡ        


       

              

chuī shì yuán        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

shènɡdàn shù        


       

              

hēi hū hū        


       

              

xiào mī mī        


       

              

lǐ chénɡbēi        


       

              

nì shí zhēn        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

zhuān xīn zhì zhì        


       

              

wú yuán wúɡù        


       

              

yǔ zhònɡxīn chánɡ        


       

              

kuánɡfēnɡbào yǔ        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

bó bó shēnɡ        


       

              

línɡqī bā suì        


       

              

wàn xiànɡɡēnɡxīn        


       

              

zhānɡdēnɡjié cǎi        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

zhònɡyú tài shān        


       

              

qīnɡyú hónɡmáo        


       

              

jīnɡbīnɡjiǎn zhènɡ        


       

              

sǐ dé qí suǒ        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

zhuó yǒu chénɡxiào        


       

              

sī kōnɡjiànɡuàn        


       

              

wú dú yǒu ǒu        


       

              

jiàn wēi zhī zhù        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  二、读读记记

zhé lǐ        


       

              

yīnɡjùn        


       

              

jīnɡxiàn        


       

              

fú dù        


       

              

huānɡluàn        


       

              

jiān nán        


       

              

xuān huá        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

fù hè        


       

              

mào xiǎn        


       

              

xiāo shòu        


       

              

jī mǐn        


       

              

tánɡhuánɡ        


       

              

mínɡ        


       

              

bó ruò        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

fù yōnɡ        


       

              

jù zhǒnɡ        


       

              

miàn jù        


       

              

jī liú        


       

              

fā shì        


       

              

kuànɡ        


       

              

bù shī        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

bí zǔ        


       

              

róu shùn        


       

              

yā yì        


       

              

dūn hòu        


       

              

kuā zhānɡ        


       

              

miáo shù        


       

              

yǎn yì        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

bù jú        


       

              

hé mù        


       

              

kù rè        


       

              

jī’ánɡ        


       

              

chōu xiànɡ        


       

              

yùn wèi        


       

              

zhàn dì        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

tū jī        


       

              

xiàn rù        


       

              

chōnɡjǐnɡ        


       

              

zǔ jī        


       

              

diǎn rán        


       

              

xìnɡmìnɡ        


       

              

jiāo jí        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

shěn yuè        


       

              

chén shè        


       

              

jí qí        


       

              

zhuàn yǐ        


       

              

ɡé bì        


       

              

sī suǒ        


       

              

wú lài        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

xiōnɡhàn        


       

              

cǎn bái        


       

              

jiù yuán        


       

              

dàn wànɡ        


       

              

yōu yù        


       

              

qǐ chū        


       

              

kǔ mèn        


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

       


       

              

xiāo jí        


       

              

ɡuī lì        


       

              

chánɡshì        


       

              

huǒ jiàn        


       

              

kǔn bǎnɡ        


       

              

cǎn zhònɡ        


       

              

chuān yuè        


       

              

       


       

              

    &nb